José María Roselló-Figueras Fontcuberta
Cinta Borràs Pàmies


Especialitzats en:
Amidaments de finquesReplantejosPartions de propietats

       José Mª Roselló-Figueras Fontcuberta (col·legiat número 1.974 al Colegio Oficial de Valencia y Castellón i 3.213 al Col·legi Oficial de Catalunya) i Cinta Borràs Pàmies (col·legiada número 2.542 al Col·legi Oficial de Catalunya) són dos Enginyers Tècnics Agrícoles en Hortofruticultura i Jardineria i en Explotacions Agropecuàries, respectivament. Ambdós, veïns de Tortosa (Baix Ebre), des de fa dotze anys formen un equip especialitzat en tot allò que fa referència a la mesura de finques i a la determinació de punts en el terreny.
 

Coneixements i tecnologia...

       A partir dels coneixements tècnics i teòrics sobre la matèria, aquests tècnics obtenen el màxim d’informació possible sobre el problema plantejat. A partir d’un procés d’elaboració acurat s’obté una conclusió no només necessària, sinó també el més intel·ligent possible per tal de satisfer un client exigent que planteja problemes complexos, fins ara molt difícils de resoldre.

       Tant la informació que aporta la fotogrametria com la georeferenciació, permet assolir els objectius marcats. Amb la primera tècnica es pot estudiar i definir amb precisió la forma, dimensions i posició de qualsevol cosa que es trobi sobre la superfície terrestre a partir d’una o vàries fotografies. Tanmateix, la georeferenciació es refereix al procés mitjançant el qual s’assignen coordenades a les dades d’una imatge, ja que tots els sistemes de projecció de mapes estan associats a unes coordenades.

       Tot això va acompanyat de la disponibilitat d’una tecnologia avançada, com és l’estació total electrònica TOPCON, la qual treballa amb una precisió de -2,5 a +2,5 mil·límetres, en distàncies de fins a 2 quilòmetres. Amb aquest aparell i un minuciós treball de camp es pot prendre la lectura dels punts per tal de determinar la superfície d’una finca, així com també determinar en el terreny (replantejar) els límits o partions d’una propietat.

Feina de camp amb l'estació total electrònica
Feina de camp amb l'estació total electrònica
Estació Total Electrònica
E. total electrònica
Feina de gabinet
Feina de gabinet

Feina de camp amb GPS
Feina de camp amb GPS

       Així doncs, a partir d’una completa base de dades geocartogràfiques i fotogramètriques i l’elaboració d’un aixecament topogràfic i/o planimètric acurat de la finca en qüestió com a resultat del treball de camp, juntament amb la utilització de sistemes informàtics d’anàlisi i de traçat, s’obté un resultat concret i precís.

 

Serveis

• Amidament de la superfície total real de finques.
• Aixecaments topogràfics
• Replanteig de punts i plànols sobre el terreny.
• Determinació de particions o parcel·lacions i segregacions de finques.
• Desllindes i afitament entre finques veïnes.
• Arbitratges.
• Confecció de plànols de finques a diferents escales.
• Consultes sobre camins, marges, partions, barrancs, lligallos, etc.
• Valoracions de finques i demés informes.

 

A qui van destinats...

       Els serveis es realitzen a nivell de particular i de professional, aportant una eina de treball important per a la realització de projectes.

       Tot i tractar-se de professionals lliures, els honoraris segueixen les tarifes orientatives del Col·legi professional.

 

A més...

       És costum obsequiar amb una fotografia aèria de la seva finca.
       Els plànols venen georeferenciats amb les coordenades geogràfiques i UTM.

 Per a contactar

cinta@enginyertecnicagricola.com
jose@enginyertecnicagricola.com
josemariacinta@enginyerstecnicsagricoles.com
www.enginyerstecnicsagricoles.com